مهارت خودآگاهی Self-awareness skills

 Self-awareness skills

انسان هر چه بیشتر و بهتر خود را بشناسد ، بهتر میتواند آنچه را که هست ، بپذیرد یا تغییر دهد.
احساس راضی نبودن از خود ، نشانه یی است که به فرد هشدار میدهد که نیازمند تغییر است ،
طبیعتا واکنش افراد به این نشانه متفاوت است ، برخی این نقاط ضعف را انکار میکنند ، چون توانایی رو به رو شدن با آن را ندارند و
برخی بعد از آگاهی از این نقاط ضعف به بررسی روش و راهکارهای مواجه می پردازند که میتواند به نحو موثری به آنها کمک کند ،
قدم موثر در این مسیر ، پرداختن به ویژگیهای مثبت فردی در حوزه های مختلف است که میتواند انرژی فرد را در مسیر مواجه شدن با نقاط ضعف و افکار ناکار آمد تامین کند.

گامهای بعدی که در این مهارت آموزش داده میشود ، شناخت احساسات
شناخت ارزشها و باورها
شناخت اهداف و تلاش و برنامه ریزی برای
محقق کردن آنهاست.
تسلط در این مهارت عامل مهمی در ارتباطات و موفقیتهای افراد بشمار می آید.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان