مهارت تفکر نقاد

Critical thinking skills

تفکری منطقی که در جستجوی شواهد، دلایل و مدارک برای یک‌برداشت و نتیجه گیری است.
فرایندی که به بررسی صحت ، دقت و ارزش اطلاعات می پردازد.
منظور از نقد : انتقاد کردن ، ایراد گرفتن و عیب جویی کردن نیست ، بلکه نقد و نقاد بودن یعنی
ارزیابی ، بررسی و سنجیدن ، اینکه هر حرف و
صحبتی رابدون تفکر قبول نکنیم و
ضمن بررسی ببینیم آیا درست است یا نه ؟
نقاد بودن صرفا در مورد افراد دیگر یا اتفاقات و رویدادها نیست ، بلکه شامل گفتار و رفتار خود ِ فرد هم میشود .
قدرت تفکر نقاد به فرد این امکان را می دهد که قبل از آن که کاری را شروع کند ، تصمیمی بگیرد ، حرفی بزند ، وارد رابطه یی شود ، قرار دادی را قطعی و رسمی کند ،
بتواند نتیجه کار خود را پیش بینی کند ، اگر نتیجه کار منفی ست ، از آن صرف نظر کند .
در آموزش تفکر نقاد فرد یاد می گیرد واقعیتها را
از فکر و حدسیات و ذهنیات جدا کند و بدنبال
جست و جو و تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات
بپردازد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان